Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

1. Nhân sự:

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Minh

- Tổng số cán bộ: 08 người

2. Chức năng nhiệm vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Viện xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về nhiệm vụ thường xuyên, điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch, nghiên cứu khoa học, dịch vụ tư vấn và chi tiêu ngân sách hàng năm trình Bộ và cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đầu mối xây dựng và phân bổ kế hoạch cho các đơn vị thực hiện. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, kế hoạch công tác của các đơn vị; phát hiện, phản ảnh những khó khăn vướng mắc nảy sinh để Lãnh đạo Viện kịp thời giải quyết. Tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch công tác trọng tâm của các đơn vị hàng tuần, hàng tháng và đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Viện;

c) Đầu mối tổ chức việc báo cáo trình duyệt đề cương, dự toán các dự án; đàm phán, ký kết, nghiệm thu các hợp đồng kinh tế;

d) Rà soát các dự án quy hoạch đã được lập theo lưu vực sông, theo vùng, qua từng thời kỳ, đánh giá hiệu quả và tồn tại, đề xuất với Viện nghiên cứu rà soát, bổ sung, lập lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

đ) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của từng thời kỳ, từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác của Viện. Tổng hợp báo cáo và nghiên cứu đề xuất các giải pháp, các kiến nghị cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch công tác chung của Viện;

e) Thường trực Ban Tư vấn quản lý dự án, hướng dẫn lập hồ sơ dự án, nộp sản phẩm theo quy định, tổ chức nghiệm thu, báo cáo định kỳ, giai đoạn và báo cáo trình duyệt các cấp. Tham gia Ban Mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị; Ban Thanh lý tài sản; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quyết định của Viện trưởng;

g) Tham gia xây dựng, rà soát, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của Viện phù hợp với quy định của pháp luật; Quản lý tiến độ các hợp đồng kinh tế;

h) Tham gia nghiên cứu xây dựng định mức, đơn giá thiết kế quy hoạch;

i) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức, Hành chính chuẩn bị tổng hợp dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của Viện và các báo cáo đột xuất do lãnh đạo Viện giao; đầu mối tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định;

k) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đấu thầu các đề tài, dự án;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Top