Phòng Tổ chức Hành chính

1.Nhân sự:

Trưởng phòng: Ths. Trương Hồng Sơn

Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Kim Toàn

Tổng cán bộ: 14 cán  bộ 

Điện thoại liên hệ: 0243.8256470

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức, cán bộ

a) Thường trực xây dựng, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện; các đơn vị thuộc Viện; các Hội đồng tư vấn và các tổ chức khác phù hợp với từng thời kỳ theo quy định, phân cấp của Bộ.

b) Là thành viên tham gia, tham mưu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự các ban quản lý thuộc Viện;

c) Tham mưu, thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế; tuyển dụng, sử dụng, quản lý; nghĩa vụ, quyền lợi đối với công chức, viên chức, người lao động theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Bộ Luật lao động và các luật liên quan khác;

d) Thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Viện, cấp phòng theo từng giai đoạn; hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định, hướng dẫn của Bộ. Xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo diện Viện quản lý trình Viện trưởng ban hành;

đ) Tham mưu việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; điều động, biệt phái viên chức trình Viện trưởng quyết định theo thẩm quyền và theo quy chế, phân cấp quản lý của Bộ;

e) Tham gia xây dựng, thực hiện các quy chế, kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức liên quan đến phát triển nguồn nhân lực của Viện, Bộ; thực hiện quản lý nhân sự trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định;

g) Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch, Tổng hợp và các đơn vị chủ quản trình Viện trưởng quyết định nhân sự chủ nhiệm và thực hiện các đề tài, dự án, tổ, nhóm công tác; hoàn thành các thủ tục nhân sự cho cán bộ, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài theo quy định;

h) Thực hiện nhiệm vụ thường trực các Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật của Viện. Tham gia Ban Tư vấn quản lý dự án;

i) Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ chính sách, tiền lương theo phân cấp quản lý của Bộ và theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định và phân cấp quản lý của Bộ;

l) Thực hiện lập, cập nhật, khai thác, sử dụng, bảo quản, báo cáo quản lý hồ sơ công chức, viên chức; hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập, lưu hồ sơ theo quy định;

m) Thường trực, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phổ biến giáo dục pháp luật; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng theo quy định;

n) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

o) Phối hợp chủ trì và tổ chức thực hiện công tác quân sự, tự vệ theo quy định.

2.2.Công tác hành chính, quản trị

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị chuẩn bị nội dung Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện. Tham gia xây dựng, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Viện, của Lãnh đạo Viện; tham mưu, phối hợp tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Viện;

b) Thường trực xây dựng, rà soát, hoàn thiện các quy chế làm việc phù hợp với quy định của Bộ và pháp luật liên quan; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện;

c) Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Viện, thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Viện đối với các đơn vị thuộc Viện;

d) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư; quản lý sử dụng tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu của Viện và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật; hướng dẫn công tác hành chính, văn thư đối với các đơn vị thuộc Viện;

đ) Đầu mối về công tác cải cách hành chính và cung cấp thông tin đối với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định;

e) Phối hợp Ban biên tập Website của Viện quản lý trang Web, thu thập, tổng hợp các văn bản để duy trì, cập nhật các thông tin vào trang Web của Viện;

g) Đầu mối quản lý cơ sở vật chất và trụ sở làm việc; sửa chữa nhỏ nhà cửa, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài sản, xe ô tô; bảo đảm phương tiện, điện, nước, thông tin liên lạc và các điều kiện khác phục vụ công tác chung của Viện;

h) Thường trực Ban Mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị; Ban Thanh lý tài sản theo quyết định hoặc phân công của Viện trưởng;

i) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, sơ kết, tổng kết chung của Viện, công tác lễ tân, khánh tiết, tang lễ theo quy định; đầu mối mua vé tàu xe, máy bay, chuẩn bị hoặc thuê phương tiện đi lại khác phục vụ công tác chung của Viện;

k) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ cơ quan an toàn, trật tự; phòng chống cháy nổ theo quy định; y tế, vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan trong Viện;

 2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.