Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: PGS TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó trưởng phòng: Ths. Bùi Quang Tuấn

Tổng cán bộ: 14 người

Điện thoại: 024.38261767

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chủ trì, thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ 5 năm, hàng năm;

b) Nghiên cứu tổng hợp các thông tin về khoa học công nghệ ở Viện, trong nước và thế giới

c) Chủ trì soạn thảo các văn bản để Viện trưởng trả lời, hoặc tham gia, góp ý kiến về quy hoạch thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường sinh thái… mà Bộ và các ngành yêu cầu. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển thủy lợi;

d) Kiểm tra và tổ chức kiểm tra khối lượng, chất lượng kỹ thuật các dự án thiết kế quy hoạch, đề tài NCKH trước khi thẩm định và trình duyệt. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, thẩm tra các đề tài NCKH, dự án quy hoạch thủy lợi, phát triển nguồn nước và các dự án liên quan khác;

đ) Quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Viện; tổ chức triển khai, điều phối các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học được Nhà nước và Bộ giao cho Viện; tham gia các dự án, đề tài NCKH được Viện giao;

e) Quản lý và tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ bảo vệ nguồn nước và phát triển nông thôn;

g) Tham gia quản lý tư vấn khoa học công nghệ, nghiên cứu về các vấn đề bảo vệ môi trường;

h) Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, quy trình công nghệ, quy cách lập hồ sơ thiết kế quy hoạch. Thực hiện công tác quản lý kỹ thuật (thông tin khoa học, đào tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ);

i) Tham gia quản lý lập quy trình vận hành công trình hoặc hệ thống công trình thủy lợi. Chủ trì tính toán vận hành hệ thống hồ chứa cắt lũ lưu vực sông Hồng - Thái Bình;

k) Thường trực, thư ký Hội đồng Khoa học của Viện; Tham gia Ban Tư vấn quản lý dự án;

l) Quản lý thư viện và hồ sơ lưu trữ các dự án, đề tài;

m) Quản lý hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet, máy chủ; quản trị và chủ trì cập nhật thông tin lên trang Web, quản lý hệ thống email của Viện;

n) Phối hợp với Phòng Tổ chức, Hành chính và Phòng Tài chính, Kế toán quản lý các trang thiết bị khoa học công nghệ của Viện;.

o) Phối hợp Phòng Tổ chức, Hành chính; Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức;

p) Phối hợp, thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch Thủy lợi các lưu vực sông;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.