Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Ths. Hà Thanh Lân

Tổng cán bộ: 07 cán bộ

2Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch, Tổng hợp và các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Viện; tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức, Hành chính; Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, trao đổi học thuật chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức trong Viện và cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu giúp Viện trưởng công tác liên kết với cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các chương trình đào tạo cho các cán bộ trung ương, địa phương về lĩnh vực chuyên môn có liên quan;

d) Chủ trì và tham gia công tác biên soạn, biên tập, đánh giá chất lượng các chương trình, tài liệu đào tạo thuộc lĩnh vực có liên quan;

đ) Tham gia xây dựng, thẩm định đề tài, dự án có nội dung liên quan đến hợp tác, hội nhập quốc tế; chủ trì và thẩm định các bản dịch văn bản sang tiếng nước ngoài phục vụ yêu cầu công tác của Viện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung văn bản được dịch sang tiếng nước ngoài;

e) Phối hợp cùng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường thường xuyên cập nhật thông tin, những tiến bộ khoa học, công nghệ lĩnh vực chuyên môn có liên quan trên thế giới, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật;

g) Đầu mối liên hệ với các tổ chức quốc tế, giúp Viện trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác với các tổ chức quốc tế và tổng hợp kết quả hoạt động hợp tác quốc tế; chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, thông tin đào tạo và hợp tác quốc tế;

h) Điều phối, tổ chức triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế;

i) Thực hiện công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào;

k) Quản lý, tham gia các dự án, đề tài có tính chất hợp tác quốc tế hoặc phục vụ hợp tác quốc tế;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.