Phòng Tài chính, Kế toán:

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Ánh

Tổng số cán bộ: 05 cán bộ

Điện thoại:  024.38258568

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chủ trì, tham mưu cho Viện thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác tài chính, kế toán;

b) Thống nhất quản lý các hoạt động tài chính, kế toán của Viện và các dự án; kiểm tra và giám sát công tác kế toán của các đơn vị trực thuộc theo quy định của Nhà nước;

c) Mở đủ các sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động thu, chi theo quy định. Mở các tài khoản với Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước;

d) Căn cứ vào kinh phí được cấp từ Ngân sách Nhà nước, kinh phí thu được từ các hợp đồng kinh tế và các khoản thu khác, lập kế hoạch giải ngân, kế hoạch thu, chi tiền mặt, tiền séc với Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để đảm bảo đủ kinh phí phục vụ kịp thời các hoạt động của Viện;

đ) Thực hiện thu và chi tài chính đúng các khoản mục và các danh mục trong các dự án theo chế độ, chính sách của Nhà nước và quy chế của Viện; quản lý việc sử dụng kinh phí các dự án, định kỳ báo cáo Viện trưởng và thông báo đến các phòng có liên quan để có kế hoạch đôn đốc nghiệm thu sản phẩm, chống thâm hụt tài chính; thanh, quyết toán chứng từ kịp thời và có hiệu quả;

e) Theo dõi thu, chi tài chính đúng chế độ; định kỳ tổng hợp báo cáo Viện trưởng để có cơ sở điều chỉnh vốn; làm thủ tục và thanh quyết toán với Bộ và Kho bạc theo quy định và chế độ chính sách hiện hành;

g) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc chi tiêu của các đơn vị trong Viện, kịp thời phát hiện, xử lý việc chi tiêu không đúng quy định của nhà nước, gây lãng phí, thất thoát nguồnvốn; tham mưu cho Viện trưởng trong các hoạt động chi tiêu, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đồng vốn, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho Viện, nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động;

h) Thực hiện quyết toán thuế, nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

i) Chủ trì việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm, định kỳ báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về Bộ theo quy định;

k) Tổng hợp báo cáo quyết toán hàng năm của Viện trình Viện trưởng báo cáo Bộ và các cơ quan có liên quan theo quy định;

l) Tham gia Ban Tư vấn quản lý dự án; Ban Mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị; Ban Thanh lý tài sản theo quyết định của Viện trưởng.

m) Chủ trì xây dựng, rà soát, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của Viện phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.