Phòng Khí tượng, Thủy văn

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Xuân Phùng

Phó trưởng phòng: Ths. Lê Thanh Hà

Phó trưởng phòng: Ths. Vũ Văn Kiều

Tổng số cán bộ: 11 cán bộ

Điện thoại: 024.38264884

2.Chức năng, nhiệm vụ

a) Lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, bao gồm số lượng, chất lượng nước theo từng lưu vực sông và trong phạm vi cả nước; xây dựng và quản lý ngân hàng dữ liệu về khí tượng thủy văn;

b) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án điều tra cơ bản, các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chuyên ngành thủy văn và tài nguyên nước;

c) Thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc thủy văn (mùa lũ, mùa kiệt, đo phù sa và độ mặn…) và đánh giá tài nguyên nước mặt, nước ngầm phục vụ các dự án điều tra cơ bản, đề tài nghiên cứu khoa học, thiết kế quy hoạch, lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật thuộc các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước;

d) Thực hiện chuyên đề thủy văn trong các dự án thiết kế quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và các dự án khác có liên quan;

đ) Cập nhật các thông tin về hiện trạng và dự báo biến đổi khí hậu trong và ngoài nước. Đề xuất các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước để thực hiện hoặc phối hợp thực hiện với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước;

e) Tham gia thẩm tra các dự án quy hoạch thủy lợi, các dự án có liên quan đến khai thác, phát triển nguồn nước, do các địa phương và các cơ quan khác lập;

g) Tham gia giám sát khảo sát đo đạc thủy văn, đánh giá nguồn nước do các địa phương và các cơ quan khác lập;

h) Chủ trì, tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.