Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý chất lượng nước, môi trường

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Ths. Trịnh Xuân Hoàng

Phó trưởng phòng: Ths. Trương Kim Cương

Tổng cán bộ: 6 cán bộ

Điện thoại: 024.38264884

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Quản lý, duy trì, vận hành phòng thí nghiệm đủ điều kiện quan trắc môi trường, thực hiện đo đạc, đánh giá ô nhiễm đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý, thanh tra và bảo vệ môi trường, chất lượng nước;

b) Chủ trì lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phục vụ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuỷ lợi và các đối tượng khác; lập báo cáo quy hoạch, quản lý, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững;

c) Chủ trì quan trắc, giám sát chất lượng nước, ô nhiễm nguồn nước và các thành phần môi trường khác trên các lưu vực sông, hệ thống thủy nông, các hệ thống cấp, thoát nước phục vụ công tác quản lý của các cấp trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước;

d) Nghiên cứu công nghệ xử lý và làm sạch môi trường nước và các đối tượng khác phục vụ công tác quản lý;

đ) Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá, dự báo số lượng, chất lượng và khả năng ô nhiễm nguồn nước và các đối tượng khác;

e) Nghiên cứu ứng dụng GIS, viễn thám trong xây dựng bản đồ ô nhiễm, bản đồ phân bổ, bảo vệ, quản lý tài nguyên nước, môi trường;

g) Tham gia thẩm tra, thẩm định các dự án có liên quan đến môi trường, chất lượng nước, xử lý và bảo vệ môi trường;

h) Tham gia nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng nước;

i) Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản, điều tra thường xuyên, giám sát chất lượng nước các lưu vực sông và hệ thống thủy nông;

k) Chủ trì việc thu thập, tổng hợp các tài liệu về môi trường và các tài liệu cơ bản khác; xây dựng, quản lý ngân hàng dữ liệu về chất lượng nước và các thông số môi trường;

l) Tổ chức, tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học các dự án, đề tài trong và ngoài nước;

m) Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật các hệ thống xử lý môi trường; lập báo cáo ĐMC, ĐTM; đề án bảo vệ môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường; quan trắc môi trường; xây dựng mô hình toán dự báo số lượng, chất lượng và khả năng ô nhiễm nguồn nước; điều tra khảo sát môi trường; xây dựng bản đồ môi trường; giám sát xây dựng phòng thí nghiệm môi trường, trạm quan trắc tự động môi trường theo các hợp đồng kinh tế do Viện giao;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.