Phòng Quy hoạch Đê điều, Phòng chống thiên tai

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó trưởng phòng: Ths. Bùi Hải Ninh

Tổng cán bộ: 08 cán bộ

Điện thoại: 0243.716 6081

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chủ trì, thực hiện theo dõi, cập nhật và lưu trữ số liệu thông tin, cơ sở dữ liệu về những thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra (mưa, lũ, bão, hạn hán, xâm nhập mặn v..v… ); khảo sát, điều tra và đánh giá công trình đê điều và phòng chống giảm nhẹ thiên tai phục vụ cho công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai;

b) Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch về quản lý rủi ro thiên tai theo tỉnh, lưu vực sông, vùng; xây dựng chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho công tác nghiên cứu phòng chống giảm nhẹ thiên tai;

c) Chủ trì công tác kiểm tra phòng, chống lụt bão và công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai của các tỉnh theo yêu cầu của Viện;

d) Lập đề cương, dự toán các dự án quy hoạch, báo cáo đầu tư và dự án đầu tư về phòng chống lụt bão, đê điều và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trình duyệt để thực hiện;

đ) Thực hiện các chuyên đề quy hoạch phòng, chống lũ; chuyên đề quy hoạch đê điều, quy hoạch giảm nhẹ thiên tai trong các dự án quy hoạch thủy lợi, dự án đầu tư và các dự án khác có liên quan do Viện thực hiện;

e) Tư vấn thiết kế quy hoạch phòng, chống lũ; quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; các báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật các công trình liên quan đến phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế với các ngành và các địa phương;

g) Chủ trì, tham gia thẩm tra các dự án quy hoạch phòng, chống lũ; quy hoạch đê điều, quy hoạch phòng chống thiên tai hoặc các dự án khác có liên quan do các địa phương và cơ quan khác lập;

h) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về kỹ thuật công trình phòng chống thiên tai do nước; xây dựng, ứng dụng, chuyển giao các phần mềm tính toán, quản lý vận hành trong lĩnh vực đê điều, phòng chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng các bản đồ ngập lụt, lũ quyét, bản đồ hạn hán và xâm nhập mặn…;

i) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về điều tra, quy hoạch đê điều, phòng chống thiên tai hoặc theo quy định của pháp luật;

k) Chủ trì, tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.