Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Họp hội ý Lãnh đạoLãnh đạo viện và P.TCHC P.20916/10, 15:28
14h00 Nghe báo cáo tiến độ triển khai quy cách sản phẩm của ViệnTP.KHCN & trưởng các đơn vị liên quan P.20716/10, 15:30
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Họp hội ý Lãnh đạo P.20916/10, 15:34
Chiều Đi công tác Thanh Hóa 16/10, 15:37
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Họp hội ý Lãnh đạo P.20916/10, 15:34
Chiều Làm việc tại cơ quan 16/10, 15:36
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Họp hội ý Lãnh đạo P.20916/10, 15:37
Chiều Làm việc tại cơ quan 16/10, 15:38
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc tại cơ quan 19/10, 15:49
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Đi công tác Thanh Hóa 16/10, 15:44
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 19/10, 15:49
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 19/10, 15:50
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Đi công tác địa phương 16/10, 15:48
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 16/10, 15:51
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 16/10, 15:57
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Sáng Đi kiểm tra chéo khối TĐCQ tại Viện điều tra QH rừngLĐ P.TCHC 16/10, 16:02
Chiều Làm việc tại cơ quan 16/10, 16:02
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Đi công tác địa phương 16/10, 15:48
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 16/10, 15:52
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 16/10, 15:58
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 16/10, 16:03
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc tại cơ quan 16/10, 15:59
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Họp lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Công nghệ 19/10, 15:51
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 16/10, 15:58
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Họp lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Công nghệ 19/10, 15:51
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.