Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi năm 2017

Nhiệm vụ: Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi  phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý Chất lượng Nước, Môi trường – Viện Quy hoạch Thủy lợi 

Kết quả quan trắc hiện trường:

Thứ tự

Tên hệ thống công trình thủy lợi

Kết quả quan trắc hiện trường

1

Hệ thống CTTL sông Nhuệ

Nội dung chi tiết.

2

Hệ thống CTTL sông Cầu

Nội dung chi tiết.

3

 Hệ thống CTTL Bắc Nam Hà

Nội dung chi tiết.

Top