Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi năm 2018

Nhiệm vụ: Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi  phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý Chất lượng Nước, Môi trường – Viện Quy hoạch Thủy lợi 

Năm thực hiện: 2018

Nội dung chi tiết

1. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp

+ Tháng 1/2018

Nội dung bản tin chi tiết đợt 1

Nội dung bản tin chi tiết đợt 2

+ Tháng 2/2018

Nội dung bản tin chi tiết đợt 1

Nội dung bản tin chi tiết đợt 2

+ Tháng 3/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

Nội dung chi tiết bản tin đợt 2

+ Tháng 4/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

2. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cầu Sơn, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

+ Tháng 1/2018

Nội dung bản tin chi tiết đợt 1

+ Tháng 2/2018

Nội dung bản tin chi tiết đợt 1

Nội dung bản tin chi tiết đợt 2

+ Tháng 3/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

3. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

+ Tháng 1/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

Nội dung chi tiết bản tin đợt 2

Nội dung chi tiết bản tin đợt 3

+ Tháng 2/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

Nội dung chi tiết bản tin đợt 2

Nội dung chi tiết bản tin đợt 3

Nội dung chi tiết bản tin đợt 4

+ Tháng 3/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

Nội dung chi tiết bản tin đợt 2

Nội dung chi tiết bản tin đợt 3

Nội dung chi tiết bản tin đợt 4

+ Tháng 4/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

 

4. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Cầu, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

+ Tháng 1/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

Nội dung chi tiết bản tin đợt 2

+ Tháng 2/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

Nội dung chi tiết bản tin đợt 2

+ Tháng 3/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

Nội dung chi tiết bản tin đợt 2

+ Tháng 4/2018

Nội dung chi tiết bản tin đợt 1

Nội dung chi tiết bản tin đợt 2

Top