Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi năm 2020

Nhiệm vụ: Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi  phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2019.

Đơn vị thực hiện: Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý Chất lượng Nước, Môi trường – Viện Quy hoạch Thủy lợi 

Năm thực hiện: 2020

1. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp

Tháng 1/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 1/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 1/2020)

Tháng 2/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 2/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 2/2020)

Tháng 3/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 3/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 3/2020)

Tháng 4/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 4/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 4/2020)

Tháng 5/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 5/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 5/2020)

2. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cầu Sơn phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

Tháng 1/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 1/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 1/2020)

Tháng 2/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 2/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 2/2020)

Tháng 3/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 3/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 3/2020)

Tháng 4/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 4/2020)

3. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ  phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

Tháng 1/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 1/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 1/2020)

Tháng 2/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 2/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 2/2020)

Tháng 3/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 3/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 3/2020)

Tháng 4/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 4/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 4/2020)

Tháng 5/2020

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 5/2020)

4. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Thác Huống  phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

Tháng 1/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 1/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 1/2020)

Tháng 2/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 2/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 2/2020)

Tháng 3/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 3/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 3/2020)

Tháng 4/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 4/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 4/2020)

Tháng 5/2020

Nội dung bản tin đợt 1 (Tháng 5/2020)

Nội dung bản tin đợt 2 (Tháng 5/2020)

5. Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt  phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

Nội dung bản tin Tháng 01/2020

Nội dung bản tin Tháng 02/2020

Nội dung bản tin Tháng 03/2020

 

Top