Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Thông tin pháp luật

Luật Thủy lợi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018

Ngày 29/6/2017, Chủ tịch nước CHXHCNVN đã ký Lệnh số 06/2017/L-CTN về việc công bố Luật Thủy lợi. 

Luật Thủy lợi gồm 10 chương, 60 Điều, quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi để xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cũng như triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến đảm bảo tính khả thi khi Luật Thủy lợi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Nội dung chi tiết Luật  Thủy lợi số: 08/2017/QH14

Top