Tối ưu hóa hệ thống và khả năng ứng dụng trong quản lý tài nguyên nước

Hài hòa các mục tiêu sử dụng trong quy hoạch, quản lý hệ thống nguồn nước trước diễn biến bất thường của điều kiện tự nhiên, yêu cầu của phát triển dưới tác động chi phối của yếu tố thị trường đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở ...

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC: "Cởi trói" thủ tục tài chính cho nghiên cứu khoa học công nghệ

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước - được ký kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Tài chính cuối năm qua - bắt đầu có hiệu lực từ ...

Thông tin triển khai hoạt động khoa học công nghệ năm 2016

Ngày 10/12/2015, Vụ Khoa học Công nghệ đã ký hợp đồng với Viện Quy hoạch Thủy lợi chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia từ năm 2015-2018.  

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KC08.24/11-15

      Ngày 30/09/2015, Viện Quy hoạch Thủy lợi và Ban Chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC08/11-15 "Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, hiện trạng sử dụng nguồn nước mặt để cân bằng nước ...

1 2