Chào mừng bạn đến website của Viện Quy hoạch Thủy lợi

lịch công tác

Thông tin pháp luật

Thông tin pháp luật

Sửa đổi quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

2017.05.12 - Thông tin pháp luật

Nghị định 42/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành nhằm sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng ...

Xem thêm →  

Hướng dẫn mới về trích khấu hao với tài sản là nhà hỗn hợp

2017.05.12 - Thông tin pháp luật

Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). ...

Xem thêm →  

Thay đổi mức chi thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng

2017.05.12 - Thông tin pháp luật

 Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
  ...

Xem thêm →  

1 2 3 4
Top